English Study Funny Stories
Thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2012
Funny Stories - B. C 1187

B. C 1187

Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - Funny Stories -  B. C 1187

Two men, who were visiting a Museum, were seen standing in front of an Egyptian mummy, over which hung a placard bearing the inscription : "B.C. 1187"

Both visitors were much mystified thereby

"What do you make of that, Jim ?"

"Well", said Jim, "I don't know; but maybe it was the number of the motorcar that killed him".

---------------------------------------------------------------------

1187 TCN

Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN".

Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.

- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?

- Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói, - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.

Related Articles :

>> Confession
>> He Could Not Recall The Joke
>> What Does Every Woman Wants ?

More English funny stories at Funny Stories

(Cheese Group - Sưu tầm từ sanchoituoitre)
Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun & Inspiration