English Study Proverbs
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012
Proverbs - All hands to the pump

Cheese Talk - Top English Speaking Club Ho Chi Minh - Sai Gon - Cheese Talk   câu lạc bộ tiếng Anh số 1 Thành phố Hồ Chí Minh - English Proverbs - All hands to the pump

All hands to the pump: ( saying , humorous ) everyone helps or must help, especially in a difficult situation (Oxford Advanced Learner's Dictionary)
=>  Tất cả mọi người cùng làm.

Example:
1. Some of my friends are coming, we'll have 10 men, it's all hands to the pump so we can repair this bridge in 1 day.

=> Một vài người bạn của tớ đang tới, chúng ta sẽ có 10 người, tất cả mọi người sẽ cùng làm nên chúng ta có thể sửa cái cầu này trong vòng 1 ngày.

2. We have 5 men here, 5 men in this group, so I expect all hands to the pump, it's fair right?
=>  Chúng ta có 5 người ở đây, 5 người trong nhóm này, cho nên tớ mong rằng cả tât cả sẽ cùng, như vậy công bằng phải không?

Related articles:

>>Put sth into operation
>>
An apple a day keeps the doctor away
>>
To carry coals to Newcastle

>> A friend in need is a friend indeed

(Cheese Group - Trung Hiếu)
Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun & Inspiration