English Study Proverbs
Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2012
Proverbs - To put your hands on somebody

Cheese Talk - Top English Speaking Club Ho Chi Minh - Sai Gon - Cheese Talk   câu lạc bộ tiếng Anh số 1 Thành phố Hồ Chí Minh - English Proverbs - To put your hands on somebody

To put your hands on somebody: To catch somebody that you are annoyed with (Oxford Advanced Learner's Dictionary)
=>  Túm được người nào đó đã từng làm phiền mình.

Example:
1. My uncle was very angry about Henry, I don't know how horse everything will be once he puts his hands on him.

=> Chú của tớ rất là nội giận về Henry, tớ không biết mọi sự sẽ tệ đến mức nào nếu như ông ấy túm được anh ta.

2. It's better if I don't see Peter again, I would kill him once I put my hands on him.
=>  Tốt hơn là đừng để tớ thấy Peter nữa, tôi sẽ giết nó nếu tôi túm được nó.

Related articles:

>> Speak your mind
>>
On the open market
>>
As you make your bed, so you must lie in it
>>
Advisers run no risks
>>
A bad workman blames his tools

(Cheese Group - Trung Hiếu)
Cheese Talk - English Speaking Club In Ho Chi Minh City - English With Fun & Inspiration